Regulamin

Regulamin korzystania z bazy klientów LeadGuru.

§1 Czym jest niniejszy Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania z usług serwisu https://www.leadguru.pl/, będącej własnością LeadGuru Sp z o.o.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.leadguru.pl/regulamin/
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie wszystkim Usługobiorcom w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§2 Definicje użyte w Regulaminie

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. Usługodawca – LeadGuru Sp. z o.o., ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław, wpisana pod numerem 0000866206 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy dla Wrocławia Fabrycznej VI wydział gospodarczy we Wrocławiu. NIP: 8992887765, REGON: 387361560.
 2. Usługobiorca/Użytkownik – osoba lub firma korzystająca z Marketplace, będącej własnością LeadGuru i pobierająca dane Klientów w celu przedstawienia im oferty ubezpieczenia.
 3. Usługa – zespół działań podejmowanych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, polegających na odpłatnym udostępnianiu zapytań o ofertę ubezpieczenia od użytkowników internetu i powiązanych z tymi zapytaniami danych Klientów znajdujących się w bazie Usługodawcy.
 4. Klient/Lead – osoba, której dane znajdują się w Marketplace i która oczekuje ofert zawarcia umowy ubezpieczenia.
 5. Marketplace – usługa cyfrowa, która umożliwia konsumentom lub przedsiębiorcom składanie zapytań o przedstawienie oferty lub zawieranie lub inicjowanie online umów dotyczących sprzedaży lub usług z przedsiębiorcami na stronie internetowej platformy handlowej albo na stronie internetowej przedsiębiorcy, który używa usług komputerowych świadczonych przez internetową platformę handlową.
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§3 Akceptacja Regulaminu

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a także Polityki Prywatności, która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu, a dostępnej pod adresem https://www.leadguru.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Rozpoczęcie korzystania z Marketplace uważa się za równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

§4 Rejestracja i korzystanie z Marketplace

 1. Aby uzyskać dostęp do Marketplace Usługobiorca musi:
  1. wypełnić formularz rejestracyjny znajdujące się pod adresem https://app.leadguru.pl/auth/registration,
  2. zalogować się wpisując adres e-mail i hasło podane podczas rejestracji wypełniając formularz logowania dostępny pod adresem https://app.leadguru.pl/auth/login,
  3. dokonać opłaty na poczet korzystania z Marketplace – cała wpłacona kwota będzie wymieniona na punkty i przeznaczona na zakup Leadów,
  4. aktywować zarejestrowane konto potwierdzając, iż jest agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz akceptując wymagane zgody, bez akceptacji których sfinalizowanie rejestracji nie będzie możliwe. 
 2. Po spełnieniu warunków określonych w pkt. 1 Usługobiorca uzyskuje dostęp do bazy Leadów i niniejszym zostaje zawarta umowa na świadczenie usług, która polega na dostępie do zapytań o ofertę ubezpieczenia od Klientów i możliwości zakupu tych zapytań wraz z danymi kontaktowymi do Klienta, który je złożył.
 3. W ramach świadczenia usług, po uzyskaniu dostępu do Marketplace, Usługobiorca może korzystać z bazy Leadów, tzn. wyszukiwać w niej Leady, wykupować do nich dostęp, w celu przedstawienia im ofert zawarcia umowy ubezpieczenia.
 4. W ramach świadczenia usług Usługodawca daje Usługobiorcy dostęp do panelu klienta, w którym Usługobiorca określa na jakim obszarze chce świadczyć usługi, dla jakich Towarzystw Ubezpieczeń obecnie oferuje produkty, dostęp do historii płatności i zakupów w Marketplace oraz edycji danych kontaktowych.
 5. Aby móc kupić dane Leada należy zapewnić odpowiednią ilość punktów na swoim koncie w Marketplace przed zakupem. W przypadku braku punktów należy doładować swoje konto.
 6. Poprzez doładowanie rozumie się wpłatę środków na poczet zakupu zapytania o ofertę od Klienta. Środki z wpłaty zamieniane są na punkty w stosunku 1 zł netto to 1 punkt na poczet zakupu leada.
 7. Wpłata środków jest możliwa w Polskich Złotych.
 8. Wartość doładowań na poczet zakupu Leadów (cennik doładowań) jest podany w kwotach netto i ustala się ich wysokość na:
  • 200 zł – wartość minimalna,
  • 300 zł,
  • 500 zł,
  • 1000 zł,
  • lub dowolną kwotę, nie mniejszą niż 200 zł, będącą wielokrotnością 100 zł, nie przekraczającą jednorazowo 10 000 zł.
  1. Dostęp do danych jednego Klienta wiąże się z obowiązkiem przekazania Usługodawcy punktów we wskazanej przy tym Kliencie wysokości. Ilość punktów może różnić się między Klientami ze względu na dostępność wszystkich danych o Kliencie, a także złożoności jego zapytania o ofertę.
  2. Każda wpłata powiększana jest o należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa.
  3. Minimalna kwota wpłaty netto może zostać zmodyfikowana przez Usługodawcę bez konieczności zmian w niniejszym regulaminie.
  4. Płatności na poczet zakupu Leadów (doładowania) mogą być realizowane za pomocą przelewu elektronicznego, płatności BLIK lub za pomocą karty debetowej lub kredytowej poprzez wybranego operatora płatności.
  5. Usługodawca nie gwarantuje, że w każdym momencie każda z wymienionych metod płatności będzie dostępna.
  6. Płatności dokonywane na poczet zakupu danych Klienta realizowane są przez PayU oraz PayPro. Pełne dane operatorów płatności, to:
   1. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
   2. PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

§5 Opis Usług

 1. Usługodawca świadczy odpłatne usługi polegające na udzielaniu czasowego dostępu do danych Klientów znajdujących się w bazie w celu przedstawienia im przez Usługobiorcę oferty zawarcia umowy ubezpieczenia.
 2. Usługodawca udziela dostępu na okres 30 dni.
 3. Usługobiorca po wskazanym w pkt. 2 okresie musi posiadać odrębną zgodę na przetwarzanie danych Leada, jeśli zamierza przetwarzać jego dane, a także powinien samodzielnie utrwalić te dane zgodnie z celem przetwarzania, ponieważ Usługodawca nie może zagwarantować dostępu do danych po okresie 30 dni od daty wykupienia dostępu do Leada.
 4. Minimalna wartość wpłaty na poczet zakupu dostępu do zapytań od pojedynczych Klientów to 200 zł netto.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wartości wpłaty minimalnej bez zmiany niniejszego regulaminu.
 6. Odpłatność za udzielenie dostępu do zapytań Klientów jest zróżnicowana i nie istnieje jedna wspólna cena dla wszystkich danych Klientów.
 7. Pojedyncze udzielenie dostępu do zapytania umożliwia Usługobiorcy przedstawienie oferty 1 Ubezpieczyciela.
 8. W celu przedstawienia większej ilości ofert, należy wykupić stosowną ilość dostępów do Leada.
 9. Limit dostępów do 1 Leada Usługodawca wyznacza na 4.
 10. Jedynym wyjątkiem dla punktu 9. jest sytuacja, w której Agent może przedstawiać oferty wielu zakładów ubezpieczeń. Wtedy wykupienie 4. dostępów dla danego Leada upoważnia do przedstawiania swoich ofert bez ograniczenia limitem.
 11. W przypadku naruszenia punktów 7., 8., 9. – zgodnie z oceną sytuacji przez Usługodawcę – stosuje się osobno lub łącznie:
  1. nałożenie na Usługobiorcę ograniczeń zakupu Leadów,
  2. zablokowanie dostępu, czasowe lub całkowite, do Usługi przez Usługodawcę,
  3. nałożenie kary w wysokości 5.000 zł, co nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Usługodawcę roszczeń na wypadek skargi Klienta lub stron trzecich.
 12. Cena dostępu do Leada jest każdorazowo widoczna przed zakupem.
 13. Uczestnik, akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że jest w stanie ocenić przed zakupem pojedynczych Leadów potencjalne ryzyko tegoż zakupu i akceptuje, że nie przysługują mu punkty za zwrot danych Klienta, w szczególności z powodu braku realizacji własnych usług na rzecz Klienta.
 14. Jednocześnie pkt. 13 nie wyklucza reklamacji złożonej na wadliwość danych i brak rzeczywistej możliwości przedstawienia oferty, tzn. jeśli przedmiotem jest udostępnienie w celu przedstawienia oferowanych usług, to jeśli dane klienta nie są poprawne, to Użytkownikowi przysługuje:
  1. Zwrot punktów w całości, jeśli nie jest możliwe skontaktowanie się z klientem, posługując się dostępnymi środkami komunikacji z klientem (błędny numer telefonu, błędny adres e-mail) lub Klient podał poprawne dane, ale pomimo co najmniej 6 prób kontaktu o różnej porze dnia, w co najmniej 3 różne dni tygodnia, nie udało się z Klientem skontaktować).
  2. Zwrot środków w całości, jeśli dane są błędne w kategorii zamawianej usługi (np. jeśli rzeczywisty wiek klienta uniemożliwia przedstawienie oferty).
  3. Zwrot środków w całości lub części, jeśli pomimo należytej staranności w próbach kontaktu (wskazane w pkt 9.1.) i przedstawienia oferty, Klient wyraźnie zaznacza w kontakcie, że doszło do pomyłki lub nieporozumienia i nie jest, i nie będzie zainteresowany poznaniem usług Użytkownika.
   1. Wysokość zwrotu wynosi:
    1. 50%, jeżeli Klient pomimo braku zainteresowania nie wycofuje zgody na przetwarzanie danych przez Użytkownika.
    2. 100%, jeżeli Klient wycofuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Pozostałe, nieopisane powyżej przypadki reklamacji będą rozpatrywane indywidualnie. 
  5. Wszystkie reklamacje należy zgłaszać na adres [email protected]
 15. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 14 dni od otrzymania dostępu do danych Leada. Organizatorowi przysługuje 14-dniowy okres na odpowiedź.
 16. W przypadku zwrotu 100% środków Usługobiorca zobowiązuje się do zaprzestania przetwarzania danych na podstawie udostępnionego zapytania.
  1. W razie uchybienia w w/w punkcie 16. Usługobiorca zapłaci karę w wysokości 15.000 zł za jego naruszenie, co nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na wypadek skargi Klienta lub stron trzecich.

§6 Rozwiązanie umowy przez Usługobiorcę

 1. Usługobiorca może w każdej chwili wypowiedzieć umowę na świadczenie usług, określoną w niniejszym regulaminie. Ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego.
 2. Jest to równoznaczne z usunięciem swojego konta Użytkownika z Serwisu. 
 3. W celu rozwiązania umowy należy wysłać odpowiedni wniosek na adres [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław.

§7 Zawieszenie, ograniczenie i zakończenie dostępu do Marketplace przez Usługodawcę

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, czasowego zawieszenia (zablokowania), a w ostateczności także całkowitego zakończenia świadczenia swoich usług w Marketplace na rzecz danego Usługobiorcy.
 2. Podstawami do ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia dostępu są:
  1. nieuregulowanie przez Usługobiorcę wymagalnych należności względem Usługodawcy lub całkowity brak aktywności (logowania) przez min. 24 miesiące;
  2. podanie przez Użytkownika w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku wymaganych danych) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, firma, adres) lub oświadczenie nieprawdy, dotyczące uprawnień do przedstawiania ofert ubezpieczenia,
   1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji uprawnień Użytkownika na stronie https://rpu.knf.gov.pl/ lub wezwania Użytkownika do przedstawienia dokumentu potwierdzającego nabycie uprawnień do przestawiania ofert ubezpieczenia.
  3. wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do Leadów lub Usługodawcy,
  4. składanie zapytań o ofertę ubezpieczenia poprzez Marketplace będąc jednocześnie stroną świadczącą usługi oferowania ubezpieczeń w Marketplace;
  5. skorzystanie przez Administratora z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika np. z prawa krajowego;
  6. wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Usługobiorcę, a w szczególności ponowne naruszenie pomimo zwrócenia się przez Usługodawcę o zaprzestanie naruszeń.
Ciasteczko ikonaKorzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek cookies, zgodnie z nasząPolityką prywatności.