Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Internetowa Dystrybucja Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-319) przy ul. Sycowska 44, KRS: 0000987870, NIP: 8952245836, REGON: 522864475.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub w celu rejestracji użytkownika w usłudze.
 8. Jeśli dane dotyczą użytkownika chcącego otrzymać ofertę ubezpieczenia, dane zostaną przekazane do współpracujących z nami Towarzystw Ubezpieczeń, którzy tym samym stają się administratorami danych, w celu realizacji wspomnianego zapytania. Lista Towarzystw Ubezpieczeń, które realizują zapytania znajduje się poniżej.
  1. Ubezpieczenia komunikacyjne:
   • PZU SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.
   • LINK4 TU S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail daneosobowe@link4.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.
   • KioskPolis.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000570004, NIP 5213703030, REGON 362233152, kapitał zakładowy 522 600 zł. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail rodo@kioskpolis.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.
   • Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4B, 00-189 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000439594, NIP: 5213640335. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail ado@porowneo.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.
  2. Ubezpieczenia nieruchomości:
   • PZU SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.
  3. Ubezpieczenia na życie:
   • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Z przysługujących praw wynikających z RODO można skorzystać poprzez przesłanie pisma na adres siedziby spółki (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), lub poprzez przesłanie e-mail na adres Inspektora ds. Ochrony Danych lub Zastępcy Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych: dane.osobowe@uniqa.pl
   • PZU SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Może to zgłosić na adres korespondencyjny lub mailowy: kontakt[at]leadguru.pl.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://www.leadguru.pl/. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.